Kirmes 2004 - Freitag, Kirmes 2007 - Freitag, Kirmes 2009 - Freitag, Kirmes 2019 - Freitag